Wettelijke vermeldingen

Deze site is bestemd voor Belgische internauten. Alle teksten en publicaties die op de site worden geplaatst, hebben louter een informatief karakter. Op alle informatie en publicaties die op de site terug te vinden zijn, is het Belgische recht van toepassing. Toegang tot de informatie vanuit andere rechtsgebieden is op eigen risico van de lezer.

Er geldt geen enkele verplichting ten overstaan van de correctheid, de volledigheid en het actueel karakter van de gegeven informatie. De informatie wordt eveneens verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Wij nemen alle mogelijke maatregelen om de gepubliceerde gegevens op onze site correct en up-to-date te houden teneinde u zo precies en zo volledig mogelijk te informeren. Wij kunnen dus in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden op onze website uitgezonderd ingeval van dwaling of zware fout. Bovendien kan Puilaetco Dewaay Private Bankers niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van foutieve informatie die buiten haar wil om wordt verspreid; bijvoorbeeld door verspreiding van een virus, technische defecten, onderbreking van de connectie, frauduleuze interventie van een derde niettegenstaande het feit dat Puilaetco Dewaay Private Bankers alles in het werk stelt om maximale veiligheid te waarborgen en de verspreide informatie te controleren.

De informatie en publicaties op de site hebben geen enkele juridische, boekhoudkundige of fiscale waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als een aanbod of dringend verzoek tot aan- of verkoop van ongeacht welk financieel instrument. De informatie mag enkel gezien worden als de mening van een gekwalificeerde deskundige, bestemd voor gebruik binnen een bepaalde context.

Niets kan de persoonlijke mening van de lezer, zijn technische en vakkennis vervangen.

Deze site kan links bevatten naar andere sites die worden beheerd door derden. De consultatie van deze sites gebeurt op eigen risico. Puilaetco Dewaay oefent geen enkele controle uit op die sites en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en de voorgestelde produkten en diensten op die sites.

Het is verboden om de inhoud van deze site volledig of gedeeltelijk te reproduceren, copiëren, transfereren, wijzigen, verkopen, publiceren ongeacht op welke wijze, hetzij via fotokopie, foto, microfilm, magneetband, geluidsband of diskette hetzij via een ander electronisch kanaal, zonder dat de auteur of diens rechthebbenden de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben gegeven.

De persoonlijke gegevens betreffende de klant zijn bestemd om met de computer te worden verwerkt in het kader van het globale klantenbeheer, de voorkoming van misbruiken en bedrog en, in voorkomend geval, voor marketingdoeleinden.

De aansprakelijkheid voor de verwerking van deze gegevens berust bij Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan, 46.

De personeelsleden van Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V. die toegang hebben tot deze gegevens zijn contractueel gehouden tot discretie en geheimhouding.

De klant beschikt ten allen tijde over een toegangsrecht en, indien nodig, over een recht van rechtzetting van verkeerde persoonlijke gegevens die hem aanbelangen.

Het staat hem vrij zich, op gewoon verzoek en gratis, te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Zoals door de wet wordt vereist, stemt de klant met betrekking tot de gegevens over zijn raciale of etnische oorsprong, zijn filosofische, morele of godsdienstige overtuiging er uitdrukkelijk en onbeperkt mee in, dat Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V. alle banktransacties uitvoert, zelfs indien zij deze gevoelige gegevens onthullen.

De bank aanvaardt geen beursorders via e-mail.