Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Puilaetco Dewaay Private Bankers Privacy Policy

Inleiding

Voor Puilaetco Dewaay Private Bankers is de bescherming van uw persoonsgegevens van kapitaal belang. Het onderhavige beleid heeft als doel om u een transparante kijk te geven op onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig de geldende regelgeving is dit beleid enkel van toepassing op de gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Puilaetco Dewaay Private Bankers NV (hierna « de Bank »), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. Puilaetco Dewaay Private Bankers bepaalt de doeleinden waarvoor en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Welk soort persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze cliënten, onze prospects, de gebruikers van onze website en van elke andere natuurlijke persoon die handelt als gevolmachtigde, vertegenwoordiger van een rechtspersoon, aandeelhouder, uiteindelijke begunstigde of economische rechthebbende.

Puilaetco Dewaay Private Bankers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens en meer bepaald de gegevens die in de onderstaande categorieën opgenomen zijn.

Gegevenscategorie

Soort gegevens

Identificatie, persoonlijke situatie en contactinformatie

Naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, nummer van identiteitskaart en paspoort, geboorteplaats en –datum, geslacht, handtekening, woonstaat, fiscale situatie, echtelijke status, huwelijksstelsel, studies en beroepssituatie, telefoonnummer, adres, e-mail, taal, hobby’s en interesses.

Bank-, financiële informatie en transactiegegevens

Rekeningnummer, portefeuillenummer, cliëntennummer, beleggingsprofiel, transactiegegevens, waarden van uw activa.

Video’s en opnames van telefoongesprekken

De ruimtes van de Bank waartoe u toegang heeft, worden beschermd door camera’s. De aldus verzamelde gegevens worden door de Bank uitsluitend verwerkt om veiligheidsredenen.

De elektronische en telefonische communicatie kan door de Bank of voor haar rekening worden geregistreerd.

Navigatie en cookies

Technische logs, IP-adres, gegevens die via cookies worden verzameld.

Voor meer details, gelieve ons beleid inzake cookies te raadplegen door hier te klikken.

Openbare informatie

De gegevens die door een openbare instelling worden gepubliceerd of overgedragen, kunnen door de Bank worden verwerkt.

 

Deze gegevens kunnen door Puilaetco Dewaay Private Bankers worden verzameld, geregistreerd, opgeslagen, aangepast, overgedragen, verwerkt en/of gebruikt, overeenkomstig de volgende bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin de regelgeving het oplegt, verwerkt Puilaetco Dewaay Private Bankers nooit gegevens betreffende uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opinies, uw filosofische overtuigingen, uw religie, uw vakbondsaansluiting, uw seksleven of uw seksuele geaardheid en uw genetische gegevens.

Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die door uzelf of door een derde aan de Bank worden meegedeeld door middel van een formulier of document van de Bank, een order of een aanvraag, of op om het even welke andere manier en ongeacht de drager van deze mededeling, worden door de Bank verwerkt met het oog op de uitvoering van verrichtingen in uw voordeel en worden verwerkt met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de onderstaande doeleinden:

 

Puilaetco Dewaay Private Bankers verwerkt uw gegevens om zich te voegen naar haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • De controle op de regelmatigheid van de verrichtingen en het vermijden en opsporen van fraude en inbreuken betreffende bankactiviteiten, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • De naleving van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen inzake de mededeling van persoonsgegevens;
 • De medewerking inzake automatische informatie-uitwisseling;
 • De naleving van de verplichtingen van de Bank ten opzichte van de toezichthoudende autoriteiten, de administratieve of gerechtelijke autoriteiten en de Belgische of buitenlandse marktautoriteiten;
 • De naleving van de rapporteringsverplichtingen van de Bank in het kader van de verrichtingen op financiële instrumenten die voor de cliënten worden uitgevoerd.

Puilaetco Dewaay Private Bankers verwerkt uw gegevens in het kader van de uitvoering van precontractuele en contractuele maatregelen en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • Rekeningenbeheer, betaalverrichtingen, vermogensbeheer en beleggingen, beleggingsadvies, uitvoering van orders op financiële instrumenten, effecten en waarden;
 • Kredietverlening en –beheer;
 •  Diensten inzake Wealth Planning & Structuring: algemene informatie en raad over financiële planning;
 • Het centrale beheer van haar cliënten;
 • Het globale overzicht van haar cliënten;
 • De analyse en de opvolging van de tevredenheid van haar cliënten.

Om de relatie met u te ontwikkelen, en op basis van het legitieme belang, behoudt de Bank zich eveneens het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden (waaronder profiling) met betrekking tot de bank- en financiële diensten en producten en met het oog op de organisatie van evenementen.

Tot slot kan Puilaetco Dewaay Private Bankers ertoe worden gebracht om persoonsgegevens te verwerken naar aanleiding van een specifiek, duidelijk en eenduidig verzoek, met als basis uw toestemming, voor de verzending van uitnodigingen, reclame of andere elektronische berichten.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De door Puilaetco Dewaay Private Bankers verzamelde persoonsgegevens mogen, ten behoeve van de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden, worden meegedeeld aan de andere maatschappijen van de groep waartoe Puilaetco Dewaay Private Bankers behoort. Deze vennootschappen mogen de gegevens voor dezelfde doeleinden gebruiken. De gegevens mogen eveneens worden overgedragen aan de correspondenten, onderdepositarissen en onderaannemers waarmee Puilaetco Dewaay Private Bankers samenwerkt en waarvan de tussenkomst noodzakelijk of nuttig is voor de verwerking van uw verrichtingen of voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden door al deze entiteiten op een vertrouwelijke manier verwerkt.

 

Puilaetco Dewaay zou ertoe kunnen worden gebracht om u betreffende persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (hierna “EER”) mee te delen.

 

Sommige derde partijen kunnen hun maatschappelijke zetel buiten de EER hebben. In geval van internationale overdrachten vanuit de EER naar een land buiten de EER waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit genomen heeft dat dit land erkent als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen uw persoonsgegevens op deze basis worden doorgegeven.

Anderzijds, indien het beschermingsniveau niet als passend erkend werd door de Europese Commissie, zal de Bank de nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd via passende garanties, zoals de opname van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen.

In geval van een bijzondere situatie kan de Bank eveneens persoonsgegevens overdragen naar een derde land, bij afwezigheid van adequaatsheidsbesluit en passende garanties, in zeer specifieke en duidelijk gedefinieerde gevallen in de regelgeving. Het gaat bijvoorbeeld om het geval waarin u uitdrukkelijk instemt met de geplande overdracht nadat u geïnformeerd werd over de risico’s die deze overdracht kan inhouden.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

De persoonsgegevens worden door de Bank bewaard tijdens de duur die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de door hun verwerking nagestreefde doeleinden of tijdens de door de toepasselijke wet opgelegde duur. De persoonsgegevens die worden verzameld op grond van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten worden bewaard tijdens de volledige duur van de relatie, alsook gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakenrelatie met de cliënt. Na afloop van die bewaringsperiode, en onder voorbehoud van de toepassing van andere wetten of van de noodzaak om de betrokken persoonsgegevens voor de verwezenlijking van andere doeleinden te bewaren, zal de Bank deze gegevens uit haar bestanden (digitale versie en papieren versie) wissen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen beschikt u over verschillende rechten:

Recht van toegang tot en ontvangst van uw persoonsgegevens:

U kunt alle informatie betreffende uw persoonsgegevens die wij verwerken, gratis ontvangen en een kopie ervan vragen.

Recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens:

U kunt ons altijd gratis de rechtzetting van de u betreffende persoonsgegevens vragen indien u vaststelt dat ze onvolledig of onjuist zijn.

Recht op wissing van uw persoonsgegevens:

U kunt eveneens vragen dat de Bank uw persoonsgegevens wist naargelang van de redelijke technische middelen die ze ter beschikking heeft. De Bank kan niettemin weigeren om deze operatie uit te voeren indien de verwerking van uw gegevens nog noodzakelijk blijkt, meer bepaald om te voldoen aan haar wettelijke, contractuele verplichtingen of voor bewijsdoeleinden.

Recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

In bepaalde precieze gevallen kunt u gratis de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

U kunt zich gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking gebaseerd is op het legitieme belang van de Bank in bepaalde gevallen met betrekking tot uw specifieke situatie. In dat geval zal de Bank uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij ze aantoont dat er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking bestaan die de overhand hebben op uw belangen. U beschikt eveneens over een absoluut recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.  

Recht van intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

U kunt op om het even welk moment de toestemming intrekken die u gegeven heeft voor de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens door de Bank.

Recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht dat uw persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met wat technisch mogelijk is voor de Bank.  

Wanneer u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u één van de volgende kanalen gebruiken om uw verzoek in te dienen: door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, ter attentie van de Data Protection Officer, op het volgende adres: Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel, of door een mail te sturen naar het volgende adres: dpo@pldw.be.

Elk verzoek betreffende de uitoefening van uw rechten kan op elk moment gratis worden ingediend. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen, opdat wij u correct kunnen identificeren.

Wat is het gevolg indien u weigert om persoonsgegevens mee te delen?

Geen enkele wettelijke, noch reglementaire bepaling legt u de verplichting op om op de door de Bank gestelde vragen te antwoorden. Het feit dat u er niet op antwoordt, de verwerking van uw persoonsgegevens weigert of vraagt om uw persoonsgegevens te wissen, kan echter tot gevolg hebben, naargelang van het geval, dat het voor de Bank onmogelijk is of dat de Bank weigert om een al dan niet contractuele zakenrelatie aan te gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of een verrichting uit te voeren die door u of door een derde ten gunste van u werd gevraagd.

Hoe kunt u kennisnemen van de wijzigingen aan dit beleid?

Puilaetco Dewaay Private Bankers behoudt zich het recht voor om het onderhavige beleid te wijzigen teneinde rekening te houden met de veranderingen aan de diverse geldende regelgevingen en praktijken. De veranderingen die wij aan ons beleid aanbrengen, worden rechtstreeks op deze pagina van onze website gepubliceerd. Om er zeker van te zijn dat u te allen tijde over de laatste versie beschikt, nodigen wij u uit om het onderhavige beleid online te raadplegen.

Hoe kunt u ons contacteren wanneer u vragen heeft?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u onze Data Protection Officer contacteren op het volgende e-mailadres: dpo@pldw.be of per brief geadresseerd aan Puilaetco Dewaay Private Bankers, ter attentie van de Data Protection Officer, Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel, die uw verzoek zo spoedig mogelijk zal analyseren.

Hoe kunt u een klacht formuleren?

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, ter attentie van het Juridisch Departement, Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. U kunt uw klacht ook overmaken per e-mail op het volgende adres: private.banking@pldw.be, per telefoon op het nummer: + 32 (0)2 679.45.11 of per fax op het nummer: + 32 (0)2 679.46.22.

 

Puilaetco Dewaay Private Bankers zendt een ontvangstbevestiging binnen de 5 werkdagen en doet haar best om de klacht te beantwoorden binnen de maand na de ontvangst ervan, voor zover de klacht duidelijk en volledig is.

 

Elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of per telefoon: +32 (0)2 274 48 00, fax: +32 (0)2 274 48 35 of e-mail: commission@privacycommission.be, of via de website: https://www.privacycommission.be/nl/contact.