15
mei 2018

Hervorming van de successie- en registratierechten: wijzigingen die getuigen van gezond verstand!

Het Waalse decreet van 13 december 2017, dat van kracht werd op 1 januari 2018, wijzigt op verschillende punten de wetgeving inzake successie-en registratierechten. We overlopen voor u de belangrijkste wijzigingen met een impact op nalatenschappen, schenkingen en de aankoop van een onroerend goed.

reforme-des-droits-de-succession-et-des-droits-denregistrement-des-modifications-teintees-de-bon-sens

De wijzigingen in de wetgeving inzake successierechten

Totale vrijstelling van de successierechten op de hoofdverblijfplaats ten gunste van de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende partner.

Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

  • De vrijstelling heeft betrekking op de woning die op de datum van overlijden minstens 5 jaar onafgebroken de hoofdverblijfplaats was van de erflater en zijn echtgenoot/wettelijk samenwonende partner.
  • De vrijstelling is van toepassing op het gedeelte dat de erflater in volle eigendom bezat, ongeacht het overgedragen recht (vruchtgebruik, volle eigendom of blote eigendom) aan de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner.

De wijzigingen in de wetgeving inzake registratierechten

De afschaffing van het verhoogd verkooprecht (15%) op de aankoop van een 3de woning (en de volgende) in het Waalse gewest door eenzelfde persoon.

Deze taks vormde een rem op de investeringen in onroerend goed in Wallonië.

Deze nieuwe maatregelen wakkeren de fiscale concurrentie aan tussen de verschillende gewesten van het land. En dat is alleen maar gunstig voor de belastingplichtige!"

De invoering van een abattement ‘woning’ van 20.000 euro op de belastbare grondslag

Voortaan betaalt u geen registratierechten meer op de eerste 20.000 euro van uw aankoop. Om hiervan te genieten, moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden:

  • de aankoop moet worden gedaan door één of meer natuurlijke personen;
  • hij moet betrekking hebben op de totaliteit in volle eigendom; als de aankoop door meerdere personen gebeurt, is het niet uitgesloten dat de rechten van de ene verschillen van die van de andere (voorbeeld: aankoop door 2 personen: het vruchtgebruik door de ene en de blote eigendom door de andere);
  • het gebouw ligt in het Waalse gewest en moet geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of aangewend worden als woning. Het kan gaan om een bestaand gebouw, een gebouw in aanbouw of op plan, of om een bouwgrond;
  • de aankoop moet gebeuren teneinde er de hoofdverblijfplaats te vestigen van de (verschillende) aankoper(s) binnen een termijn van 3 jaar (voor een bestaande woning), of 5 jaar (voor een bouwgrond, een woning in aanbouw of op plan) en dat gedurende minstens 3 jaar ononderbroken;
  • de aankoper(s) mag/mogen niet reeds volle eigenaar zijn van één of meerdere andere gebouwen die bestemd zijn of aangewend worden als woning.

Daling van de registratierechten voor roerende schenkingen aan andere personen

De registratierechten die u bij de registratie van een roerende schenking (geld, kunstwerken, meubels, enz.) betaalt, zijn afhankelijk van de graad van verwantschap en van het gewest.

Sinds 2018 is het tarief van 7,7% op roerende schenkingen aan derden afgeschaft.

Dit zijn voortaan de tarieven:

  • - 3,3% in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden;
  • - 5,5% tussen alle andere personen.

Met uitzondering van roerende schenkingen onder opschortende voorwaarde die verwezenlijkt wordt door het overlijden van de schenker, genieten alle roerende schenkingen van deze 2 voordelige tarieven.

Wilt u meer weten over deze nieuwe fiscale maatregelen inzake successie- en registratierechten? Ontdek het artikel van Senior Wealth Planner Bruno Ferrier in onze Analyses Monthly #63 van mei 2018 of download het hieronder.

 

Lees ook

Planification-et-structuration-de-patrimoine1

Optimale planning en structurering van uw vermogen

Wilt u er zeker van zijn dat uw vermogen optimaal wordt beheerd en overgedragen aan uw naasten? Of u particulier, zelfstandige, bedrijfsleider of houder van een participatie bent, ‘Wealth Planning and Structuring’ vormt een onmisbare basis voor het goede beheer van uw vermogen.

Lees meer
Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer