Artikels

18
maart 2019
Vermogens - planning & - structurering

Taks op de effectenrekeningen (TER): Puilaetco Dewaay verdedigt uw belangen! door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Op 10 maart 2018 is de wet houdende de invoering van een taks op de effectenrekeningen in werking getreden. Deze inwerkingtreding werd onmiddellijk gevolgd door de indiening van verschillende beroepen bij het Grondwettelijk Hof, dat zich moet uitspreken over de (on)grondwettelijkheid van de wet. Zijn beslissing wordt met ongeduld verwacht!

Lees meer
27
februari 2019
Vermogens - planning & - structurering

UBO Register: verduidelijkingen voor uw maatschap en uitstel tot 30 september 2019 door Nils De Vriendt, Wealth Planner

Sinds eind vorig jaar zijn alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten verplicht om informatie over de uiteindelijke begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘UBO’s’) door te geven aan een nieuw digitaal Belgisch UBO-register. Van bij de opstart bleken er tal van onduidelijkheden en het digitale register kampte met nog wat kinderziektes. Dat minister Alexander De Croo besliste om de termijn te verlengen om voor de eerste maal het digitale register in te vullen, verwondert dan ook niet. Ook kwam er een bijkomende verduidelijking voor o.a. de maatschap.

Lees meer
27
februari 2019
Vermogens - planning & - structurering

Het vermogensregister: wil men "Big Brother" wakker maken? door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

Al 3 jaar hebben Belgische ingezetenen met een buitenlandse rekening, te maken met automatische uitwisselingen van informatie van die rekening aan de Belgische fiscus. Ze zijn zich hiervan niet altijd bewust. De OESO werkte hiervoor in 2014 een algemeen kader voor de automatische uitwisseling van financiële informatie met betrekking tot bankrekeningen aangehouden door niet ingezeten tussen belastingautoriteiten op mondiaal niveau uit. Dit kader (de “Common Reporting Standard”) werd in België ingevoerd via de wet van 16 december 2015.

Lees meer
14
januari 2019
Vermogens - planning & - structurering

Inbreng in de gemeenschap – Stand van zaken door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner

U overweegt misschien, zoals zoveel mensen, om bij het begin van of tijdens uw huwelijk enkele eigen (roerende en onroerende) goederen in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen ? Laten we samen, aan de hand van een concreet voorbeeld nagaan welke de gevolgen zullen zijn van een echtscheiding of een overlijden. In casu betreft het het voorbeeld van Els en Johan, die binnenkort zullen huwen onder het stelsel van gemeenschap. Els is eigenaar van een appartement aan zee dat zij graag gemeenschappelijk wil maken met Johan.

Lees meer
10
december 2018
Vermogens - planning & - structurering

De taks op de effectenrekeningen: een echt voorwerp van betwisting! door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

U hebt onlangs een brief van uw bank of van uw financiële instellingen ontvangen waarin u verwitttigd werd van de komende toepassing van de taks op de effectenrekeningen op uw activa. Via dit schrijven werd u geïnformeerd over de automatische heffing van de taks op uw effectenrekening of over de toestemming die u gevraagd werd om deze taks in te houden op de bij uw bank aangehouden activa.
Deze taks is momenteel het voorwerp van zeven hangende beroepen bij het Grondwettelijk Hof.

Lees meer
03
oktober 2018
Vermogens - planning & - structurering

Minderwaarde bij de vereffening van een private privak: alles is niet verloren door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

Een recente circulaire van de administratie (circ. 2018/C/107 van 4 september 2018) vormt een goede gelegenheid om zich te buigen over een voordeel dat een ongelukkige aandeelhouder natuurlijke persoon van een privak kan inroepen.

Lees meer
01
oktober 2018
Vermogens - planning & - structurering

UBO-register: FAQ en eerste melding pas uiterlijk 31 maart 2019 door Nils De Vriendt, Wealth Planner

De Federale Overheidsdienst Financiën publiceerde een “Frequently Asked Questions” over het UBO-register. Het UBO register is een centraal online raadpleegbaar platform dat toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking stelt over deze uiteindelijke begunstigde van vennootschappen, maatschappen en vzw’s en stichtingen.

Lees meer